Last customers

 •  
  Harald, Austria
 •  
  Abalos, Australia
 •  
  BORIS, Belgium
 •  
  Robert, Canada
 •  
  Pierre, Switzerland
 •  
  Laurant, Germany
 •  
  Karsten, Germany
 •  
  Varujan , Germany
 •  
  Fahrettin, Germany
 •  
  Gisa, Germany
 •  
  susanne, Germany
 •  
  Stevan, Germany
 •  
  Lozey, Germany
 •  
  Enrico, Germany
 •  
  Francisco, Spain
 •  
  Yves, France
 •  
  James, France
 •  
  Αλέξανδρος, Greece
 •  
  ROMINA, Italy
 •  
  Carlo, Italy
 •  
  Patricia, Italy
 •  
  monika, Poland
 •  
  Fernando, Portugal
 •  
  Luis Miguel, Portugal
 •  
  Marco, Portugal
 •  
  Sasa, Serbia
 •  
  Mick, Sweden
 •  
  James, Sweden
 •  
  Malin, Sweden
 •  
  Omer Faruk, Turkey

Rassen uit BiH

Er zijn 8 producten.

Item 1-8 van 8 in totaal item(s)

Become our seed supplier Seeds Gallery - 1

Become our seed supplier

Prijs € 0,00 (SKU: )
,
5/ 5
<!DOCTYPE html> <html> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" /> </head> <body> <h2><strong>Become our seed supplier</strong></h2> <h2><strong>What does it take to become our seed supplier?</strong></h2> <p>In order to become our supplier, you need to have a video and pictures of the fruits of the plants you offer us, with your personal details and a date on paper that will be clearly visible (with your name and email address you use for PayPal).</p> <p>If it is a vegetable (tomato, pepper, cucumber ...) you need to know the exact name of the variety, because if you use any other name and we cannot find the information on the internet, then we are not interested in those seeds.</p> <p>You will need to send us a smaller amount of seed (20) so that we can perform seed germination testing. After that, we can arrange a further purchase of the seed from you.</p> <p>We make payments exclusively through PayPal (there is no other payment option).</p> </body> </html>
Become our seed supplier Seeds Gallery - 1

Wild Fig Seeds (from...

Wild Fig Seeds (from...

Prijs € 1,85 (SKU: V 105 WF)
,
5/ 5
<!DOCTYPE html> <html> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" /> </head> <body> <h2><strong>Wild Fig Seeds (from Herzegovina)</strong></h2> <h2><span style="color: #ff0000;"><strong>Price for Package of 20 seeds.</strong></span></h2> <p>We brought this fig from Herzegovina and we found it in the mountains in complete wilderness. Its habitat was rocky and dry, which means that it is resistant to poor soil conditions. There are also constant droughts in that part and despite the fact that the plant did not get much water, it did not bother it to grow at all. The fruits are smaller than other varieties of figs and dark purple when ripe. Although the fruits are small they are very tasty and sweet. From reliable sources, we learned that where we took it, the temperature dropped to -15C in winter.</p> <p>Fig flowers are difficult to spot because they grow inside figs and such flowers are pollinated by the so-called. fig wasps, which develop in the fruits of the wild fig. The difference between a tame and a wild fig is that the tame fig blooms only with female flowers while the wild fig has female and male flowers.</p> <p>Wild figs grow at an abnormal rate compared to tame ones.</p> </body> </html>
V 105 WF
Wild Fig Seeds (from Herzegovina)

Giant Bosnian Plum Seeds...

Giant Bosnian Plum Seeds...

Prijs € 2,55 (SKU: V 197 BS)
,
5/ 5
<!DOCTYPE html> <html> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" /> </head> <body> <h2><strong>Giant Bosnian Plum Seeds (Prunus domestica)</strong></h2> <h2><span style="color: #ff0000;"><strong>Price for Package of 5 seeds.</strong></span></h2> <p>This variety is from Bosnia, and very resistant to diseases. We came across this plum by chance at a farmer's yard and were immediately amazed by both the size and taste of this variety.</p> <p>Unfortunately, the owner did not know what the name of the variety was, he only knew how to tell us that this plum variety was planted by his great-grandfather and that since then this plum has been kept and planted regularly so that this variety spreads and preserves as much as possible.</p> <p>We asked him how this plum tolerates winter and low temperatures, and he answered that the temperature in their village drops to minus 24 degrees Celsius, and this was no problem for this plum.</p> <p>The fruits are really huge and weigh an average of 70 to 85 grams per fruit.</p> <p>A plum is a fruit of the subgenus Prunus of the genus Prunus. The subgenus is distinguished from other subgenera (peaches, cherries, bird cherries, etc.) in the shoots having terminal bud and solitary side buds (not clustered), the flowers in groups of one to five together on short stems, and the fruit having a groove running down one side and a smooth stone (or pit).</p> <p>Mature plum fruit may have a dusty-white waxy coating that gives them a glaucous appearance. This is an epicuticular wax coating and is known as "wax bloom". Dried plum fruits are called dried plums or prunes, although, in American English, prunes are a distinct type of plum, and may have pre-dated the fruits now commonly known as plums.</p> <p>Typically it forms a large shrub or a small tree. It may be somewhat thorny, with white blossom, borne in early spring. The oval or spherical fruit varies in size, but can be up to 8 cm across, and is usually sweet (dessert plum), though some varieties are sour and require cooking with sugar to make them palatable. Like all Prunus fruits, it contains a single large seed, usually called a stone, which is discarded when eating.</p> <p>Plums are grown commercially in orchards, but modern rootstocks, together with self-fertile strains, training and pruning methods, allow single plums to be grown in relatively small spaces. Their early flowering and fruiting means that they require a sheltered spot away from frosts and cold winds.</p> <p><strong>Cultivation and uses</strong></p> <p>The taste of the plum fruit ranges from sweet to tart; the skin itself may be particularly tart. It is juicy and can be eaten fresh or used in jam-making or other recipes. Plum juice can be fermented into plum wine. In central England, a cider-like alcoholic beverage known as plum jerkum is made from plums.</p> <p>Dried plums (or prunes) are also sweet and juicy and contain several antioxidants. Plums and prunes are known for their laxative effect. This effect has been attributed to various compounds present in the fruits, such as dietary fiber, sorbitol,[7] and isatin.[8] Prunes and prune juice are often used to help regulate the functioning of the digestive system. Dried prune marketers in the US have, in recent years, begun marketing their product as "dried plums". This is due to "prune" having negative connotations connected with elderly people suffering from constipation.</p> <p>Dried, salted plums are used as a snack, sometimes known as saladito or salao. Various flavors of dried plum are available at Chinese grocers and specialty stores worldwide. They tend to be much drier than the standard prune. Cream, ginseng, spicy, and salty are among the common varieties. Licorice is generally used to intensify the flavor of these plums and is used to make salty plum drinks and toppings for shaved ice or baobing.</p> <p>Pickled plums are another type of preserve available in Asia and international specialty stores. The Japanese variety, called umeboshi, is often used for rice balls, called onigiri or omusubi. The ume, from which umeboshi are made, is more closely related, however, to the apricot than to the plum.</p> <p>As with many other members of the rose family, plum seeds contain cyanogenic glycosides, including amygdalin.[10] These substances are capable of decomposing into a sugar molecule and hydrogen cyanide gas. While plum seeds are not the most toxic within the rose family (the bitter almond is the most toxic[citation needed]), large doses of these chemicals from any source are hazardous to human health. On the other hand, plums are considered a source of phytochemical compounds with beneficial effects on health.</p> <p>Prune kernel oil is made from the fleshy inner part of the pit of the plum.</p> <p>Plums come in a wide variety of colours and sizes. Some are much firmer-fleshed than others, and some have yellow, white, green or red flesh, with equally varying skin colour.</p> <p>Though not available commercially, the wood of plum trees is used by hobbyists and other private woodworkers for musical instruments, knife handles, inlays, and similar small projects.</p> <p>When it flowers in the early spring, a plum tree will be covered in blossoms, and in a good year approximately 50% of the flowers will be pollinated and become plums. Flowering starts after 80 growing degree days.</p> <p>If the weather is too dry, the plums will not develop past a certain stage, but will fall from the tree while still tiny, green buds, and if it is unseasonably wet or if the plums are not harvested as soon as they are ripe, the fruit may develop a fungal condition called brown rot. Brown rot is not toxic, and very small affected areas can be cut out of the fruit, but unless the rot is caught immediately, the fruit will no longer be edible. Plum is used as a food plant by the larvae of some Lepidoptera, including November moth, willow beauty and short-cloaked moth.</p> <p><strong>The Serbian plum (Serbian: шљива / šljiva) is the third most produced in the world. In the Balkans, plum is converted into an alcoholic drink named slivovitz (plum brandy) (Serbian: шљивовица / šljivovica).</strong></p> <p>A large number of plums, of the Damson variety, are also grown in Hungary, where they are called szilva and are used to make lekvar (a plum paste jam), palinka (traditional fruit brandy), plum dumplings, and other foods. The region of Szabolcs-Szatmár, in the northeastern part of the country near the borders with Ukraine and Romania, is a major producer of plums.</p> <p>The plum blossom or meihua (Chinese: 梅花; pinyin: méihuā), along with the peony, are considered traditional floral emblems of China.</p> <p>The plum is commonly used in China, Yunnan area, to produce a local plum wine with a smooth, sweet, fruity taste and approximately 12% alcohol by volume.</p> <p> </p> </body> </html>
V 197 BS
Giant Bosnian Plum Seeds (Prunus domestica)

Blaassilene Zaden (Silene...

Blaassilene Zaden (Silene...

Prijs € 1,25 (SKU: MHS 120 SV)
,
5/ 5
<!DOCTYPE html> <html> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" /> </head> <body> <h2><strong>Blaassilene Zaden (Silene vulgaris)</strong></h2> <h2><span style="color: #ff0000;"><strong>Prijs voor pakket met 10 zaden.</strong></span></h2> <p>De plant wordt 30-60 cm hoog. De verticale stengels zijn onbehaard en komen op uit een gebogen, diep in de grond vertakte wortelstok. Op de knopen van de stengels zitten smalle, tegenoverstaande bladeren.</p> <p>De aan elke stengel hangende bloemen zijn dag en nacht geopend. 's Avonds verspreiden de bloemen een aangename klavergeur, en trekken dan bijen en nachtvlinders aan. De bloeiperiode loopt van mei tot september. De vijf witte kroonbladen zijn diep ingesneden. De kelkbuis is sterk opgeblazen en gelig tot paarsachtig geaderd. Aan deze kelkbuis dankt de plant haar naam. De bloemen zijn vaak tweeslachtig, waarbij zelfbestuiving niet optreedt doordat de mannelijke en vrouwelijke bloemen niet gelijktijdig rijp zijn.</p> <h3>Naam</h3> <p>De blaassilene kreeg in 1753 van Linnaeus de wetenschappelijke naam Cucubalus behen. In 1794 plaatste Conrad Moench de plant in het door hem gecreëerde geslacht Behen.[1] Omdat de naam "Behen behen" een tautoniem is, wat in de botanie niet is toegestaan, gaf hij de soort het nomen novum Behen vulgaris. In 1799 plaatste August Wilhelm Eberhard Christoph Wibel de soort in het geslacht Silene. In dat geslacht was de soortnaam "behen" ook niet beschikbaar omdat er al een Silene behen L. (van 1753) bestond. Wibel gaf de soort daarom opnieuw een nomen novum: "Silene cucubalus". Die hernoeming was echter overbodig, en daarom niet toegestaan, omdat de naam Silene vulgaris nog beschikbaar was. In 1869 herstelde Christian August Garcke de fout toen hij de combinatie Silene vulgaris voor deze soort publiceerde.</p> <h3>Voorkomen</h3> <p>In Europa komt de plant voor van Noorwegen en Lapland tot de Middellandse Zee, hierbuiten van Noord-Afrika tot Siberië en Japan. De plant wordt aangetroffen op matig voedselrijke, iets droge zand-, klei- en leemgrond, in bermen en tegen hellingen, in de duinen en op grazige grond. De plant prefereert een zonnige standplaats. In Noord-Amerika is de plant ingevoerd.</p> <h3>Ecologische aspecten</h3> <p>De nectar bevindt zich aan de basis van de kelk, zodat insecten zich ver in de buis moeten wringen om de nectar te bereiken. Dit zou bestuiving verzekeren, ware het niet dat hommels geleerd hebben deze lastige weg te omzeilen door aan de basis een gat te bijten.</p> <h3>Toepassingen</h3> <p>Bladen en jonge scheuten zijn eetbaar. In sommige streken werden de bladen vroeger in salades verwerkt. De bladen moeten dan wel voor de bloei geplukt worden. Ze zijn na vijf tot tien minuten koken ook geschikt voor gebruik in soep. De blaassilene is vroeger ook als geneesmiddel gebruikt. Buiten Nederland treft men de Blaassilene ook wel in hooilanden aan, ze zou de melkproductie van koeien bevorderen.</p> </body> </html>
MHS 120 SV
Blaassilene Zaden (Silene vulgaris)


Blackthorn or Sloe Seeds (Prunus spinosa) 1.85 - 2

Sleedoorn zaden (Prunus...

Prijs € 1,95 (SKU: V 156)
,
5/ 5
<!DOCTYPE html> <html> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" /> </head> <body> <h2><strong>Sleedoorn zaden (Prunus spinosa)</strong></h2> <h2><span style="color: #ff0000;"><strong>Prijs voor pakket met 10 zaden.</strong></span></h2> <p>De<span> </span><b>sleedoorn</b><span> </span>(<i>Prunus spinosa</i>) is een 2-6 m hoge<span> </span>struik<span> </span>uit de<span> </span>rozenfamilie<span> </span>(<i>Rosaceae</i>). De soort komt van nature voor in de<span> </span>Benelux, waar de plant vooral langs<span> </span>bosranden<span> </span>voorkomt. Het hout is zeer hard.</p> <p>De opvallende bloei is voordat er bladeren zijn, van maart tot april, en de<span> </span>bestuiving<span> </span>vindt plaats door insecten, met name door de<span> </span>honingbij.</p> <p>De<span> </span>vruchtzetting<span> </span>is vanaf augustus. De sleepruimen zijn zeer wrang, en worden pas lekker als de vorst eroverheen geweest is. De vruchten worden wel verwerkt in jam, vruchtenmoes, vruchtensap, likeur (sloe gin<span> </span>of<span> </span>patxaran),<span> </span>vruchtenwijn<span> </span>en<span> </span>brandewijn, bijvoorbeeld<span> </span>slivovitsj.</p> <p>De plant vermeerdert zich door<span> </span>zaden<span> </span>en door wortelopslag. De sleedoorn is door zijn<span> </span>doorns<span> </span>redelijk beschermd tegen de vraat van<span> </span>grote grazers. Wanneer hij eenmaal aangeslagen is, neemt hij meer en meer ruimte in. Dit biedt dan tevens de gelegenheid aan bomen als de<span> </span>eik<span> </span>om tot wasdom te komen.</p> <p>De naam van de heester bevat een oud woord voor pruim,<span> </span><i>slee</i>, dat onder meer verwant is met het woord voor pruim in de<span> </span>Slavische talen, een woord dat terug te vinden is in de naam<span> </span><i>slivovitsj</i><span> </span>en<span> </span><i>szilvapálinka</i>.</p> <h2><span class="mw-headline" id="Plantengemeenschap">Plantengemeenschap</span></h2> <p>De sleedoorn is een<span> </span>kensoort<span> </span>voor de<span> </span>klasse van de doornstruwelen<span> </span>(<i>Rhamno-Prunetea</i>).</p> <h2><span class="mw-headline" id="Ecologie">Ecologie</span></h2> <p>Sleedoornstruweel heeft een bijzondere natuurwaarde. Zo bieden de doornige takken een geschikte broedplaats voor zangvogels. Op bloeiende sleedoorn komen heel wat insectensoorten af, zoals honingbij, zweefvliegen en dagvlinders. Sleedoornpruimen zijn voedsel voor onder meer lijsters. Op sleedoorn komen de volgende dagvlinders voor:<span> </span>sleedoornpage,<span> </span>gehakkelde aurelia,<span> </span>kleine vos<span> </span>en<span> </span>dagpauwoog.</p> <h2><span class="mw-headline" id="Plagen">Plagen</span></h2> <p>In mei spint de<span> </span>meidoornstippelmot<span> </span>(<i>Yponomeuta padella</i>) zich in en zet eitjes af. In deze nesten ontwikkelen zich vele jonge<span> </span>rupsen, die de planten praktisch kaal kunnen vreten.</p> <p>De<span> </span>sleedoornpage<span> </span>heeft de sleedoorn als<span> </span>waardplant. De vlinder legt de eitjes in de oksels van takken, waar de eitjes overwinteren. In het voorjaar komen de eitjes uit en vreten de rupsjes van het blad.</p> <p>De rupsen van de<span> </span>pruimenmot<span> </span>eten enkel de vruchten.</p> <p>De vruchten kunnen worden aangetast door de schimmel<span> </span><i>Taphrina pruni</i>.</p> </body> </html>
V 156
Blackthorn or Sloe Seeds (Prunus spinosa) 1.85 - 2


Sweet chestnut - Marron Seeds 2.5 - 2

Tamme kastanje zaden...

Prijs € 2,50 (SKU: V 13)
,
5/ 5
<!DOCTYPE html> <html> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" /> </head> <body> <h2><strong>Tamme kastanje zaden (Castanea sativa)</strong></h2> <h2><span style="color: #ff0000;"><strong>Prijs voor verpakking van 5, 10 zaden.</strong></span></h2> <p><span>De </span><b>tamme kastanje</b><span> (</span><i>Castanea sativa</i><span>) is een </span>loofboom<span> uit de </span>napjesdragersfamilie<span> (</span><i>Fagaceae</i><span>), die van nature voorkomt in het </span>Middellandse Zeegebied<span>. De boom kan een hoogte bereiken van 25 tot 35 meter.</span></p> <p>De tamme kastanje is herkenbaar aan de lange, grof gezaagde<span> </span>lancetvormige<span> </span>bladeren. Deze zijn glanzend donkergroen aan de bovenzijde en de onderzijde is iets lichter. Na het uitlopen van de bladeren verschijnen de hoofdjesachtige mannelijke bloemen die als een parelsnoer aan rechtopstaande, lange katjes zitten. De vrouwelijke bloemen bevinden zich aan de basis van de katjes, omgeven door een groene, schubachtig bebladerde vruchtbeker. Kevertjes, vliegen en bijen zijn de bestuivers van de tamme kastanje. Van de mannelijke bloemen gaat een geur uit die kevers aanlokt en op de stempel bevindt zich een zoetsmakend druppeltje nectar. Aan de rijpe vrucht blijft vaak de mannelijke, aarvormige bloeiwijze zitten.</p> <p>De vruchten zijn leerachtige, glanzend bruine noten. Meestal zitten er drie bijeen in een geelbruine, gestekelde, vrij grote vruchtbeker (cupola). Deze openen zich met vier kleppen. De stekels zijn een soort afweerwapen tegen de voortijdige aanval door vogels en eekhoorns.</p> <p>Meerstammigheid is een bekend verschijnsel bij de tamme kastanje.</p> <h3><span class="mw-headline" id="Vrucht">Vrucht</span></h3> <p>De<span> </span>vrucht<span> </span>van de tamme kastanje is een<span> </span>noot<span> </span>die met twee tot vier stuks in een<span> </span>bolster (napje)<span> </span>zitten. Deze bolster wordt gevormd door schutbladen. De vruchten ("kastanjes") kunnen, nadat de stekelige bolster is verwijderd, worden gekookt, geschild en gegeten. Dit is in tegenstelling tot de kastanjes van de giftige<span> </span>paardenkastanje<span> </span>(<i>Aesculus hippocastanum</i>), die overigens bij een geheel andere<span> </span>familie<span> </span>behoort, de<span> </span>zeepboomfamilie<span> </span>(<i>Sapindaceae</i>). De herfst is de tijd dat de rijpe vruchten vallen.</p> <p>Onder meer<span> </span>eekhoorns,<span> </span>gaaien,<span> </span>kraaien,<span> </span>muizen,<span> </span>wilde zwijnen<span> </span>en mensen eten de kastanjes. Zij zorgen ervoor dat de bomen zich in het wild verspreiden.</p> <p>Ook veel insecten eten van de kastanjes, waarvan<span> </span><i>Curculio elephas</i><span> </span>de belangrijkste is. Verder zijn te noemen: de<span> </span>gewone spiegelmot<span> </span>(<i>Cydia splendana</i>),<span> </span>gewone dwergbladroller<span> </span>(<i>Pammene fasciana</i>),<span> </span><i>Xyleborus dispar</i><sup id="cite_ref-1" class="reference">[1]</sup><span> </span>en sinds 2002 ook de<span> </span>tamme-kastanjegalwesp<span> </span>(<i>Dryocosmus kuriphilus</i>).<sup id="cite_ref-2" class="reference">[2]</sup></p> <h2><span class="mw-headline" id="Verspreiding_en_habitat">Verspreiding en habitat</span></h2> <p>De tamme kastanje is inheems in Zuid-Europa, Noord-Afrika en West-Azië. Daar groeit hij in mediterrane eikenbossen in gebieden met warme zomers en zachte winters, meestal op silicaathoudend gesteente. Ten noorden van de Alpen is het een oude cultuurplant en vaak verwilderd.</p> <p>Men heeft verondersteld dat de Romeinen de tamme kastanje naar Noord-Europa gebracht hebben. Volgens nieuwe onderzoekingen groeide hij daar al tijdens het late ijzertijdperk rond 200 voor Christus. Mogelijk hebben de Kelten de eetbare vruchten meegenomen en voor verspreiding gezorgd. Dat lukte vooral in de warmere gebieden van het Rijndal. Later gingen de Romeinen de tamme kastanje steeds vaker verbouwen om hun legioenen van voedsel te voorzien. In middeleeuwse kloostertuinen werd hij doelgericht aangeplant.</p> <p>In Zuid-Engeland staan heel grote exemplaren. In Noord-Amerika zijn de aaneengesloten bossen van de Amerikaanse tamme kastanje (<i>Castanea dentata</i>) door de kastanjepest voor het grootste deel verdwenen.</p> <h3><span id="Verspreiding_in_Belgi.C3.AB_en_Nederland"></span><span class="mw-headline" id="Verspreiding_in_België_en_Nederland">Verspreiding in België en Nederland</span></h3> <p>In Nederland en België komt de boom verwilderd voor en verder op oude landgoederen. Hij is hier ingevoerd door de<span> </span>Romeinen<span> </span>vanwege de vruchten. Met name in het zuidoosten van Nederland zijn vrij veel oudere tamme kastanjes te vinden. Monumentale exemplaren zijn te vinden bij<span> </span>Beek-Ubbergen<span> </span>(de Kabouterboom in het Kastanjedal), in<span> </span>Arnhem<span> </span>en op diverse plaatsen in<span> </span>Limburg.</p> <h2><span class="mw-headline" id="Plantengemeenschap">Plantengemeenschap</span></h2> <p>De tamme kastanje is een<span> </span>kensoort<span> </span>voor het<span> </span>zomereik-verbond<span> </span>(<i>Quercion roboris</i>).</p> <h2><span class="mw-headline" id="Gebruik">Gebruik</span></h2> <h3><span class="mw-headline" id="Culinair">Culinair</span></h3> <p>De vruchten van de tamme kastanje kunnen, in tegenstelling tot die van de<span> </span>paardenkastanje, gegeten worden. Men kan de kastanjes rauw eten, poffen, roosteren of koken. Ook kan men gedroogde kastanjes verwerken in meel.</p> <p>In talloze landen in met name Midden-Europa worden<span> </span>gepofte<span> </span>kastanjes meteen na de oogst in de nazomer op straat verkocht. In veel landen, onder andere in Frankrijk, Zuid-Tirol en Hongarije is de<span> </span>kastanjepuree<span> </span>("crème de marron", "gesztenyepüré") geliefd in desserts of als bijgerecht. Kastanjepuree is in<span> </span>blik<span> </span>of gemalen uit de diepvries te koop. In Nederland worden kastanjes wel gepoft of gekookt.</p> <p>In het Italiaanse<span> </span>Casola in Lunigiana<span> </span>worden gedroogde tamme kastanjes gemalen en het meel gebruikt voor het bakken van het brood<span> </span><i>la marocca di Casola</i>, dat voor het grootste deel uit tammekastanjemeel bestaat en verder aangevuld wordt met tarwebloem.</p> <h3><span class="mw-headline" id="Hout">Hout</span></h3> <p>Het hout van de boom is uitstekend timmerhout: het lijkt qua kleur en structuur op<span> </span>eikenhout. De<span> </span>volumieke massa<span> </span>is iets lager, maar het heeft een hoge<span> </span>duurzaamheid<span> </span>doordat er veel<span> </span>looizuur<span> </span>in het (kern)hout zit. Hierdoor verkleurt het hout in contact met ijzer. Het wordt veel gebruikt om hekken van te maken.</p> <p>Het hout van de tamme kastanje is fijnvezelig en zeer goed bestand tegen vocht. Het is houdbaarder dan eikenhout en daarom zeer geschikt voor het vervaardigen van tuinmeubels, bruggen, steunpalen voor druivenstokken en vaten.</p> <p><b>Eigenschappen</b><sup id="cite_ref-3" class="reference"></sup></p> <ul> <li>Duurzaamheidsklasse : II kernhout, V spinthout</li> <li>Volumieke massa : 600 kg/m³</li> <li>Radiale krimp : 0,6 - 0,7 %</li> <li>Tangentiale krimp : 0,9 - 1,3 %</li> <li>Werken : 1,5 - 2 %</li> </ul> <h2><span class="mw-headline" id="Levensduur">Levensduur</span></h2> <p>De tamme kastanje heeft een levensverwachting van 200 tot 500 jaar.<sup id="cite_ref-4" class="reference">[4]</sup><span> </span>Op het Italiaanse eiland<span> </span>Sicilië<span> </span>staat in de gemeente<span> </span>Sant'Alfio, op de hellingen van de vulkaan<span> </span>Etna, een tamme kastanje, de<span> </span>Kastanjeboom van de Honderd Paarden, die ongeveer 2500 jaar oud zou zijn.<sup id="cite_ref-5" class="reference">[5]</sup></p> <h2><span class="mw-headline" id="Naamgeving">Naamgeving</span></h2> <p>Zijn naam heeft de tamme kastanje waarschijnlijk te danken aan de Griekse stad Kastanéia in<span> </span>Pontus, een historische landstreek aan de kust van de Zwarte Zee, waar men hem op grote schaal cultiveerde. De Romeinen veranderden zijn naam in Castanea. Het woord sativa betekent gecultiveerd, nuttig of verzadigend.</p> <div> <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="1"> <tbody> <tr> <td colspan="2" width="100%" valign="top"> <p><span style="color: #008000;"><strong>Sowing Instructions</strong></span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" nowrap="nowrap"> <p><span style="color: #008000;"><strong>Propagation:</strong></span></p> </td> <td valign="top"> <p><span style="color: #008000;">Seeds</span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" nowrap="nowrap"> <p><span style="color: #008000;"><strong>Pretreat:</strong></span></p> </td> <td valign="top"> <p><span style="color: #008000;">0</span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" nowrap="nowrap"> <p><span style="color: #008000;"><strong>Stratification:</strong></span></p> </td> <td valign="top"> <p><span style="color: #008000;">0</span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" nowrap="nowrap"> <p><span style="color: #008000;"><strong>Sowing Time:</strong></span></p> </td> <td valign="top"> <p><span style="color: #008000;">                                      all year round                                    </span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" nowrap="nowrap"> <p><span style="color: #008000;"><strong>Sowing Depth:</strong></span></p> </td> <td valign="top"> <p><span style="color: #008000;">1 cm</span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" nowrap="nowrap"> <p><span style="color: #008000;"><strong>Sowing Mix:</strong></span></p> </td> <td valign="top"> <p><span style="color: #008000;">Coir or sowing mix + sand or perlite</span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" nowrap="nowrap"> <p><span style="color: #008000;"><strong>Germination temperature:</strong></span></p> </td> <td valign="top"> <p><span style="color: #008000;">about 20-23 ° C.</span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" nowrap="nowrap"> <p><span style="color: #008000;"><strong>Location:</strong></span></p> </td> <td valign="top"> <p><span style="color: #008000;">bright + keep constantly moist not wet</span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" nowrap="nowrap"> <p><span style="color: #008000;"><strong>Germination Time:</strong></span></p> </td> <td valign="top"> <p><span style="color: #008000;">Until it Germinates</span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" nowrap="nowrap"> <p><span style="color: #008000;"><strong>Watering:</strong></span></p> </td> <td valign="top"> <p><span style="color: #008000;">Water regularly during the growing season</span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" nowrap="nowrap"> <p><span style="color: #008000;"><strong> </strong></span></p> </td> <td valign="top"> <p><br /><span style="color: #008000;">Seeds Gallery 05.11.2012.</span></p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> </body> </html>
V 13 5-S
Sweet chestnut - Marron Seeds 2.5 - 2


Bosnische knoflookteentjes...

Bosnische knoflookteentjes...

Prijs € 1,55 (SKU: P 416 BB)
,
5/ 5
<!DOCTYPE html> <html> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" /> </head> <body> <h2><strong>Bosnische knoflookteentjes "Bosanac"</strong></h2> <h2><span style="color: #ff0000;"><strong>Prijs voor 5 teentjes knoflook</strong></span></h2> <p><span><span jsaction="agoMJf:PFBcW;usxOmf:aWLT7;jhKsnd:P7O7bd,F8DmGf;Q4AGo:Gm7gYd,qAKMYb;uFUCPb:pvnm0e,pfE8Hb,PFBcW;f56efd:dJXsye;EnoYf:KNzws,ZJsZZ,JgVSJc;zdMJQc:cCQNKb,ZJsZZ,zchEXc;Ytrrj:JJDvdc;tNR8yc:GeFvjb;oFN6Ye:hij5Wb" jscontroller="Zl5N8" jsmodel="SsMkhd" jsname="txFAF" class="JLqJ4b ChMk0b" data-language-for-alternatives="nl" data-language-to-translate-into="en" data-phrase-index="4" jsdata="uqLsIf;_;$660"><span jsaction="click:qtZ4nf,GFf3ac,tMZCfe; contextmenu:Nqw7Te,QP7LD; mouseout:Nqw7Te; mouseover:qtZ4nf,c2aHje" jsname="W297wb">Bosnische knoflook mag dan klein zijn (gemiddeld weegt een bol 10 gram), maar het is onvervangbaar vanwege de smaak en scherpte.</span></span> <span jsaction="agoMJf:PFBcW;usxOmf:aWLT7;jhKsnd:P7O7bd,F8DmGf;Q4AGo:Gm7gYd,qAKMYb;uFUCPb:pvnm0e,pfE8Hb,PFBcW;f56efd:dJXsye;EnoYf:KNzws,ZJsZZ,JgVSJc;zdMJQc:cCQNKb,ZJsZZ,zchEXc;Ytrrj:JJDvdc;tNR8yc:GeFvjb;oFN6Ye:hij5Wb" jscontroller="Zl5N8" jsmodel="SsMkhd" jsname="txFAF" class="JLqJ4b ChMk0b" data-language-for-alternatives="nl" data-language-to-translate-into="en" data-phrase-index="5" jsdata="uqLsIf;_;$661"><span jsaction="click:qtZ4nf,GFf3ac,tMZCfe; contextmenu:Nqw7Te,QP7LD; mouseout:Nqw7Te; mouseover:qtZ4nf,c2aHje" jsname="W297wb">Tegenwoordig kennen en bezitten nog maar een paar families deze knoflook in Bosnië en Herzegovina.</span></span><span jsaction="agoMJf:PFBcW;usxOmf:aWLT7;jhKsnd:P7O7bd,F8DmGf;Q4AGo:Gm7gYd,qAKMYb;uFUCPb:pvnm0e,pfE8Hb,PFBcW;f56efd:dJXsye;EnoYf:KNzws,ZJsZZ,JgVSJc;zdMJQc:cCQNKb,ZJsZZ,zchEXc;Ytrrj:JJDvdc;tNR8yc:GeFvjb;oFN6Ye:hij5Wb" jscontroller="Zl5N8" jsmodel="SsMkhd" jsname="txFAF" class="JLqJ4b" data-language-for-alternatives="nl" data-language-to-translate-into="en" data-phrase-index="6" jsdata="uqLsIf;_;$662"><span jsaction="click:qtZ4nf,GFf3ac,tMZCfe; contextmenu:Nqw7Te,QP7LD; mouseout:Nqw7Te; mouseover:qtZ4nf,c2aHje" jsname="W297wb"> </span></span></span></p> <p><span><span jsaction="agoMJf:PFBcW;usxOmf:aWLT7;jhKsnd:P7O7bd,F8DmGf;Q4AGo:Gm7gYd,qAKMYb;uFUCPb:pvnm0e,pfE8Hb,PFBcW;f56efd:dJXsye;EnoYf:KNzws,ZJsZZ,JgVSJc;zdMJQc:cCQNKb,ZJsZZ,zchEXc;Ytrrj:JJDvdc;tNR8yc:GeFvjb;oFN6Ye:hij5Wb" jscontroller="Zl5N8" jsmodel="SsMkhd" jsname="txFAF" class="JLqJ4b ChMk0b" data-language-for-alternatives="nl" data-language-to-translate-into="en" data-phrase-index="7" jsdata="uqLsIf;_;$663"><span jsaction="click:qtZ4nf,GFf3ac,tMZCfe; contextmenu:Nqw7Te,QP7LD; mouseout:Nqw7Te; mouseover:qtZ4nf,c2aHje" jsname="W297wb">Vanuit het perspectief van een teler is het een lange donkergroene plant die zeer goed overleeft, gewoonlijk gezond groeit en enigszins resistent lijkt te zijn tegen veel van de ziekten die knoflook kunnen aantasten.</span></span> <span jsaction="agoMJf:PFBcW;usxOmf:aWLT7;jhKsnd:P7O7bd,F8DmGf;Q4AGo:Gm7gYd,qAKMYb;uFUCPb:pvnm0e,pfE8Hb,PFBcW;f56efd:dJXsye;EnoYf:KNzws,ZJsZZ,JgVSJc;zdMJQc:cCQNKb,ZJsZZ,zchEXc;Ytrrj:JJDvdc;tNR8yc:GeFvjb;oFN6Ye:hij5Wb" jscontroller="Zl5N8" jsmodel="SsMkhd" jsname="txFAF" class="JLqJ4b ChMk0b" data-language-for-alternatives="nl" data-language-to-translate-into="en" data-phrase-index="8" jsdata="uqLsIf;_;$664"><span jsaction="click:qtZ4nf,GFf3ac,tMZCfe; contextmenu:Nqw7Te,QP7LD; mouseout:Nqw7Te; mouseover:qtZ4nf,c2aHje" jsname="W297wb">Hij komt oorspronkelijk uit Bosnië en Herzegovina, maar groeit goed in alle andere landen.</span></span><span jsaction="agoMJf:PFBcW;usxOmf:aWLT7;jhKsnd:P7O7bd,F8DmGf;Q4AGo:Gm7gYd,qAKMYb;uFUCPb:pvnm0e,pfE8Hb,PFBcW;f56efd:dJXsye;EnoYf:KNzws,ZJsZZ,JgVSJc;zdMJQc:cCQNKb,ZJsZZ,zchEXc;Ytrrj:JJDvdc;tNR8yc:GeFvjb;oFN6Ye:hij5Wb" jscontroller="Zl5N8" jsmodel="SsMkhd" jsname="txFAF" class="JLqJ4b" data-language-for-alternatives="nl" data-language-to-translate-into="en" data-phrase-index="9" jsdata="uqLsIf;_;$665"><span jsaction="click:qtZ4nf,GFf3ac,tMZCfe; contextmenu:Nqw7Te,QP7LD; mouseout:Nqw7Te; mouseover:qtZ4nf,c2aHje" jsname="W297wb"> </span></span></span></p> <p><span><span jsaction="agoMJf:PFBcW;usxOmf:aWLT7;jhKsnd:P7O7bd,F8DmGf;Q4AGo:Gm7gYd,qAKMYb;uFUCPb:pvnm0e,pfE8Hb,PFBcW;f56efd:dJXsye;EnoYf:KNzws,ZJsZZ,JgVSJc;zdMJQc:cCQNKb,ZJsZZ,zchEXc;Ytrrj:JJDvdc;tNR8yc:GeFvjb;oFN6Ye:hij5Wb" jscontroller="Zl5N8" jsmodel="SsMkhd" jsname="txFAF" class="JLqJ4b ChMk0b" data-language-for-alternatives="nl" data-language-to-translate-into="en" data-phrase-index="10" jsdata="uqLsIf;_;$666"><span jsaction="click:qtZ4nf,GFf3ac,tMZCfe; contextmenu:Nqw7Te,QP7LD; mouseout:Nqw7Te; mouseover:qtZ4nf,c2aHje" jsname="W297wb">Degenen die het geluk hebben het te bezitten, planten het elk jaar opnieuw om deze uitzonderlijke knoflookvariëteit te behouden.</span></span><span jsaction="agoMJf:PFBcW;usxOmf:aWLT7;jhKsnd:P7O7bd,F8DmGf;Q4AGo:Gm7gYd,qAKMYb;uFUCPb:pvnm0e,pfE8Hb,PFBcW;f56efd:dJXsye;EnoYf:KNzws,ZJsZZ,JgVSJc;zdMJQc:cCQNKb,ZJsZZ,zchEXc;Ytrrj:JJDvdc;tNR8yc:GeFvjb;oFN6Ye:hij5Wb" jscontroller="Zl5N8" jsmodel="SsMkhd" jsname="txFAF" class="JLqJ4b" data-language-for-alternatives="nl" data-language-to-translate-into="en" data-phrase-index="11" jsdata="uqLsIf;_;$667"><span jsaction="click:qtZ4nf,GFf3ac,tMZCfe; contextmenu:Nqw7Te,QP7LD; mouseout:Nqw7Te; mouseover:qtZ4nf,c2aHje" jsname="W297wb"> </span></span></span></p> <p><span><span jsaction="agoMJf:PFBcW;usxOmf:aWLT7;jhKsnd:P7O7bd,F8DmGf;Q4AGo:Gm7gYd,qAKMYb;uFUCPb:pvnm0e,pfE8Hb,PFBcW;f56efd:dJXsye;EnoYf:KNzws,ZJsZZ,JgVSJc;zdMJQc:cCQNKb,ZJsZZ,zchEXc;Ytrrj:JJDvdc;tNR8yc:GeFvjb;oFN6Ye:hij5Wb" jscontroller="Zl5N8" jsmodel="SsMkhd" jsname="txFAF" class="JLqJ4b ChMk0b" data-language-for-alternatives="nl" data-language-to-translate-into="en" data-phrase-index="12" jsdata="uqLsIf;_;$668"><span jsaction="click:qtZ4nf,GFf3ac,tMZCfe; contextmenu:Nqw7Te,QP7LD; mouseout:Nqw7Te; mouseover:qtZ4nf,c2aHje" jsname="W297wb">Het is interessant om te zeggen dat, hoewel het extreem scherp is en een extreem sterk aroma heeft, het nog steeds niet slecht ruikt naar adem zoals andere soorten.</span></span><span jsaction="agoMJf:PFBcW;usxOmf:aWLT7;jhKsnd:P7O7bd,F8DmGf;Q4AGo:Gm7gYd,qAKMYb;uFUCPb:pvnm0e,pfE8Hb,PFBcW;f56efd:dJXsye;EnoYf:KNzws,ZJsZZ,JgVSJc;zdMJQc:cCQNKb,ZJsZZ,zchEXc;Ytrrj:JJDvdc;tNR8yc:GeFvjb;oFN6Ye:hij5Wb" jscontroller="Zl5N8" jsmodel="SsMkhd" jsname="txFAF" class="JLqJ4b" data-language-for-alternatives="nl" data-language-to-translate-into="en" data-phrase-index="13" jsdata="uqLsIf;_;$669"><span jsaction="click:qtZ4nf,GFf3ac,tMZCfe; contextmenu:Nqw7Te,QP7LD; mouseout:Nqw7Te; mouseover:qtZ4nf,c2aHje" jsname="W297wb"> </span></span></span></p> <p><span><span jsaction="agoMJf:PFBcW;usxOmf:aWLT7;jhKsnd:P7O7bd,F8DmGf;Q4AGo:Gm7gYd,qAKMYb;uFUCPb:pvnm0e,pfE8Hb,PFBcW;f56efd:dJXsye;EnoYf:KNzws,ZJsZZ,JgVSJc;zdMJQc:cCQNKb,ZJsZZ,zchEXc;Ytrrj:JJDvdc;tNR8yc:GeFvjb;oFN6Ye:hij5Wb" jscontroller="Zl5N8" jsmodel="SsMkhd" jsname="txFAF" class="JLqJ4b ChMk0b" data-language-for-alternatives="nl" data-language-to-translate-into="en" data-phrase-index="14" jsdata="uqLsIf;_;$670"><span jsaction="click:qtZ4nf,GFf3ac,tMZCfe; contextmenu:Nqw7Te,QP7LD; mouseout:Nqw7Te; mouseover:qtZ4nf,c2aHje" jsname="W297wb">We bevelen deze knoflookvariëteit van harte aan en we zijn er zeker van dat u net zo enthousiast zult zijn als wij!</span></span></span></p> </body> </html>
P 416 BB
Bosnische knoflookteentjes BosanacDit product kan niet met PayPal worden gekocht en betaald
Tabakszaden Hercegovacki...

Tabakszaden Hercegovacki...

Prijs € 2,45 (SKU: D 1 HR)
,
5/ 5
<h2><strong>Tabakszaden Hercegovacki Ravnjak (32 bladeren)</strong></h2> <h2><span style="color: #ff0000;"><strong>Prijs voor pakket met 50 zaden.</strong></span></h2> <p>Skija is een informele naam voor tabak Ravnjak die in de wijde omgeving van Herzegovina en Dalmatië is geplant. Oost-Herzegovina is sinds de oudheid de thuisbasis van dit type tabak, en later verspreidde de teelt zich naar het westelijke deel van deze regio, evenals naar het zuidelijke deel van Dalmatië dat bekend staat als de Imotski-regio. Tabak, een echte "ski" om te roken, wordt sinds de 17e eeuw op het grondgebied van Herzegovina geproduceerd</p> <p>De beroemde tabak van de variëteit "Herzegovinian plain" is ingeschreven in het internationale register van namen van geografische oorsprong, waardoor de authenticiteit wordt beschermd door de World Intellectual Property Organization (WIPO), gevestigd in Genève.</p> <p>In de jaren negentig was tabak in de regio Herzegovina bijna verdwenen. Met het verdwijnen van vee verdween ook de natuurlijke mest, die nodig was voor bemesting, om tabak goed te maken. De teelt is alleen in enkele zeer landelijke gebieden gebleven.</p>
D 1 HR
Tabakszaden Hercegovacki Ravnjak (32 bladeren)